All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
PU5RTM24947.02018-12-17 - 12:58PU5LHFTnx qso Rcardo 5/5 Boas Festas 73.
PU5LHF24945.02018-12-17 - 10:48PU5LHFCQ CQ DX.
PU5LHF24945.02018-12-16 - 11:07PU5LHFCQ CQ DX USB.
CE7SOY24955.02018-12-15 - 18:14CE7SOYcq cq dx
PU2PIC24950.02018-12-15 - 13:35PU2XYTTEST PPG
PU5LHF24947.02018-12-15 - 12:53PU5LHFCQ CQ DX USB.
FK4QX24950.02018-12-14 - 22:35VK3BDXGreat contact 12mi is open
VK3BDX24950.02018-12-14 - 22:35FK4QXand vk2qr..both 5.9
PU5LHF24947.02018-12-14 - 11:05PU5LHFCQ CQ CQ DX.
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:20SV1BGRop MANOS SV1ME
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:19SV1QXUSES
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:15SV1AVTCQ CQ from special call SSB
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:13SV1AVTTnx 5/99 special call ssb
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:12SV1DPFCQ SPECISL CALL TNX 73
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:10IS0BYYNOT SIG. HERE TRY 21 MHZ SSB
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:08SV1CIF
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:07SV1BTK
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:07SV1CIFTNX NICE QSO 73
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:07SV1MO4,5 AT KM17VV
SX60RAAG24940.02018-12-13 - 15:03SV1MEQRV. CQ CQ SSB
PU5LHF24947.02018-12-13 - 09:03PU5LHFCQ CQ DX USB.
EA8CXY24950.02018-12-12 - 19:41EA8CXYchecking the prop
PU5LHF24945.02018-12-12 - 12:43ON3FZTno copy here :-(
PU5LHF24945.02018-12-12 - 12:39PU5LHFCQ CQ DX.
OG60F24935.02018-12-12 - 12:35OH1IUCQ
SV2HSZ24970.02018-12-11 - 20:55SV2HSZqrv for local
PU5LHF24947.02018-12-11 - 11:28PU5LHFCQ CQ DX
SX60RAAG24940.02018-12-11 - 11:01SV1JGMS.E.S.
SX60RAAG24940.02018-12-11 - 10:58SV1GE
PU5MTK24940.02018-12-10 - 18:56PU2KNM73 cq dx
PU5LHF24935.02018-12-10 - 11:25PU5LHFCQ CQ DX.
PJ7TM24945.02018-12-9 - 18:14K2GSJCQ
PU5LHF24945.02018-12-9 - 13:30PU5LHFCQ CQ CQ CQ CQ DX
PU5LHF24945.02018-12-8 - 08:42PU5LHFCQ DX USB.
CE1OEB24940.02018-12-7 - 18:26CE1WMMCQ CQ DX
K4LXX24938.02018-12-7 - 12:59K4LXXtest
K4LXX24934.02018-12-7 - 12:57K4LXXtest
PU5LHF24935.02018-12-7 - 10:33PU5LHFCQ CQ DX.
PU5LHF24945.02018-12-5 - 15:05PU5LHFCQ CQ CQ
SX60RAAG24950.02018-12-4 - 11:51UA3GJM
SX60RAAG24950.02018-12-4 - 11:50SV3GLLQRV
PU5LHF24945.02018-12-4 - 10:24PU5LHFcq cq cq.