All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
PI4COM28490.02019-02-20 - 14:30PD9DXBeaming UK !
IT9EYA28510.02019-02-20 - 13:06IT9EYAcq cq
PU2SON28400.02019-02-20 - 11:32PU2SONcqcq dx
IZ8RVA/B28240.02019-02-20 - 08:48F4CXOJN26PP<ES>JN70LI HRD 539
VK6MB28480.02019-02-20 - 03:55VK6MBWWFF VKFF-0212
N5MT28488.02019-02-20 - 02:05N5XZhouston shot chapter
KD8DCW28305.02019-02-20 - 01:20KE8DUBnet.
KD8YVD28305.02019-02-20 - 00:40KE8DUB
EA8CTF28510.02019-02-19 - 21:51EA8CVZCQDX
EA8CVZ28510.02019-02-19 - 21:48EA8CTFcq
WP4GV28400.02019-02-19 - 21:42PY2WLM
SV6DBG/B28269.02019-02-19 - 17:57F4CXOJN26PP<ES>KM09KQ HRD 539 QSB
IZ8RVA/B28240.02019-02-19 - 17:49F4CXOJN26PP<ES>JN70LI HRD 539
PU2SON28400.02019-02-19 - 14:43PU2SONcqcq dx
SK0CT/B28292.52019-02-19 - 14:04MM0TFUJO89XK<ES>IO75QH 549
SK7GH/B28298.02019-02-19 - 13:58MM0TFUJO77BF>IO75QH 559
KG5DWS28385.02019-02-19 - 00:41KG5DWStesting the tuner
K1VWQ28413.02019-02-18 - 23:33NL7FJ/W1POTA*413 Roundtable all welcome
SV2HSZ28375.02019-02-18 - 21:58SV2HSZqrv for Local stations
3G5A28430.02019-02-18 - 19:40PU2XYTCQ DX
3G5A28430.02019-02-18 - 19:40PU1JAMESPECIAL CALL
3G5A28430.02019-02-18 - 19:18PP5AKCQ DX
WB6OJB28800.02019-02-18 - 18:13KQ4PK
IT9EYA28500.02019-02-18 - 17:29IT9EYAcq cq
PU2MMO28400.02019-02-18 - 01:32PU8RJICQ DX!
KP4MHZ28345.02019-02-18 - 00:58PU2XYTCQ CQ CQ
KP4MHZ28345.02019-02-18 - 00:37PY2WLMtnx
CD4PPC28400.02019-02-18 - 00:26PU2XYTCQ CQ CQ
LU1JHD28350.02019-02-17 - 22:43LU1JHDtest
N3VMM28410.02019-02-17 - 21:05N3VMMhere calling
PU2TCN28305.02019-02-17 - 21:00VA2RF
VA2RF28450.02019-02-17 - 20:57PU2XYTCQ DX CQ DX
PY2SBY28405.02019-02-17 - 20:57PY2SBYcqdx cqdx
PY2PT28465.02019-02-17 - 20:48VA2RF
PY2PT28465.02019-02-17 - 20:46PU2MZIcq dx
KC4TVZ28425.02019-02-17 - 20:44PU2MZICQ CQ CQ
KC4VTZ28425.02019-02-17 - 20:43PU2XYT73S TODD
PR7RBA28405.02019-02-17 - 20:29PY2NLtnx, 73
PY2BN28430.02019-02-17 - 20:29VA2RF
PR7LBZ28450.02019-02-17 - 20:28PU2OXU73/51
PR7LBZ28440.02019-02-17 - 20:26PU2XYT73S JAIR
PY2JY28445.02019-02-17 - 20:23VA2RF
PU8WCB28445.02019-02-17 - 20:19PU2OXU73/51
PUWCB28445.02019-02-17 - 20:19PU2OXU73/51
PY8YAB28440.02019-02-17 - 20:16PU2XYT73s E BONS CONTATOS.
PP7DX28470.02019-02-17 - 20:15PU2OXU73/51
PR50Y28445.02019-02-17 - 20:12PT2OPLH BRA-204
PY7ADW28410.02019-02-17 - 20:12PU2OXU73/
ZW85LABRE28462.02019-02-17 - 20:12PY5JYtnx
PY2JY28415.02019-02-17 - 19:59KA5TCF5/9 Dallas